تبلیغات
انرژی هسته ای - طنز (اندرحکایت انرژی هسته ای)انرژی هسته ای

دانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت. حضرت محمد ص

هرکجا بینی سخن از هسته است// گوشها از این سخنها خسته است
درجنوب ومشرق و غــرب و شــمال// می شود تـولید هستــه بـــی روال
می دهم شــرح یکـــی از آن هـــزار// کــه فراوان باشد انـــدر ایـــن دیــار
خـــانه ها ممـــلو از این هستـــه بُوَد// چون مفید و خــوب و شایسته بُوَد
می شــود تولید در ســـایت جنـــوب// پرعیار و پــر انرژی خیلـــی خـــوب
هسته اش بـــاشد درون یـک غــلاف//نیـــک بینی گـــر دهی او را شکاف
گر شکافـــی دانه اش گـــردد عیـــان//هسته ای را کـــه بُوَد انـــدر میــان
هستــه اش نوک تیـــز امّا بی خـــطر// صلـح آمیز است و خیلی بی ضرر
گاه مــی گردد خـــوراک گاو و مـــیش//ســود او از گندم و جـــوباد بیـــش
آدمـــی ســـازد جـــدا آن هــستـــه را// می خـورد آن میـــوۀ شایسته را
با غنــــی ســــازی شود او پــــرعـــیار// جای حلوا آیدی گاهــــی به کــار
بر سر هــر سفره ای آمــاده است// خوردنش با نان خوراکی ساده است
گــر خـــوری با مـــاست نیکوتــــر بُـــوَد// ازبـــرای گرمــــی اش بهتــــر بُوَد
نــــی بـــه نیــــروگاه بــــاشد احــــتیاج// نی نیازی بر آژانس و حرف و باج
چون توان هــم دانه و هم هسته خورد// نیست لازم دست پیش روس برد
تــــابَرَد پــــس مــــانــــدۀ او را بــــه در// یا شـــود از راز مـــاهــــا بـــاخــبر
چیســـت هان گویـــید راز این سخن// نام این محــــصول پــــرقدر وطـــــن
طنــــز شیرینـــی که آفــــرید// پیـــش از ایــن هرگز کســـی آن را نــــدید

جواب معما را بگویید؟؟؟
پاسخ در ادامه مطلب

منبع:سایت تبیان


آفرین درست حدس زدی
.
.
جواب معما
.
.
.
خرما و هسته ی خرماست


[ سه شنبه 29 مرداد 1392 ] [ 07:03 ب.ظ ] [ شکیبا _ ] نظرات      قالب ساز آنلاین